Organizace studia CCV

 1. Centrum celoživotního vzdělávání nabízí veřejnosti dva základní programy:
  • Centrum zdravého stárnutí (CZS) se třemi psychologicko-zdravotními obory je mezigenerační, k dispozici pro osoby nad 18 let bez požadavku předchozího vzdělání. Vybrané kategorie platí pouze 700 Kč s DPH za obor a semestr (týká se matek na mateřské dovolené do 4 let věku dítěte, invalidních a starobních důchodců a nezaměstnaných osob produktivního věku). Ostatní platí 1800 Kč s DPH za obor a semestr.
  • Univerzita volného času (UVČ) s devíti obory má stejná pravidla ke vstupu jako CZS. Experimentální univerzita pro prarodiče a vnoučata je organizována ve spolupráci s fakultami VŠ na individuální bázi a její program je zveřejněn na webu www.aktivnistari.eu
 2. CCV poskytuje účastníkům navíc bohatý doprovodný aktivizační program, zahrnující kulturní a společenské akce a aktivity v rámci Klubu vzájemného porozumění (KVP) - jazykové kurzy, pohybové aktivity, malování, ruční práce atd. Ty vedou sami studenti pro své kolegy zdarma. Účastníci platí pouze symbolický poplatek 200 Kč kurz a 400 Kč za cvičení v tělocvičně. Vstup do KVP je povolen pouze účastníkům studia v CCV.
 3. Za koncepci a organizaci studia odpovídá Ing. Danuše Steinová, za technické zázemí Kulturní dům Ládví/Kulturní Zařízení Domovina

Organizační řád

 1. Jednotlivé přednášky jsou dvouhodinové. Vlastní přednáška trvá 90 minut, tedy dvě vyučovací hodiny. Před přednáškou je cca 15-20 minut věnováno informacím organizačního charakteru, týkajících se konkrétního oboru a pozvánkám na doprovodný aktivizační program. Zbytek času po přednášce je věnován případným dotazům s tím, že se počítá s určitou flexibilitou podle dané situace.
 2. Účastníkem studia v CCV se zájemce (potenciální student) stane na základě následujícího postupu:
  • Vyplní zápisový list, zejména osobní údaje a vybraný obor, podpisem stvrdí, že se seznámil s tímto organizačním řádem a že ho bude respektovat.
  • Pokud účastník požaduje slevu, musí na vyzvání předložit příslušný doklad (rozhodnutí o starobním/invalidním důchodu atd.)
  • Uhradí zápisné v odpovídající výši dle odstavce 1 kapitoly “Organizace studia“. Úhrada zápisného je potvrzena v legitimaci razítkem. Pokladní doklad o zaplacení zápisného se vydává pouze na osobní žádost účastníka.
 3. Zápisné se vrací v plné výši pouze v případě, že student nenastoupí z důvodu nemoci doložené lékařským potvrzením. V případě zrušení oboru bez lékařského potvrzení se odečítá storno poplatek ve výši 250 Kč. V případě změny oboru se účtuje symbolický poplatek 20 Kč, stejný poplatek se účtuje při ztrátě za vystavení nového průkazu studenta CCV. Zrušení oboru je možné do 30 ti dnů od začátku daného semestru. Po uplynutí této doby je možná pouze změna oboru.
 4. Po obdržení studentského průkazu CCV, v níž je uvedeno číslo oboru a pořadové číslo studenta, je účastník studia povinen, vlastnoručně ji podepsat a vlepit do ní fotografii. Bez těchto náležitostí je legitimace neplatná.
 5. Zápis ke studiu se koná vždy před zahájením semestru, v předem určených datech. Pokud se zájemce rozhodne zapsat až v průběhu přednášek, musí tak učinit do 60 ti dnů po zahájení semestru.
 6. V zájmu nerušeného průběhu akcí není dovolen vstup do sálu před ukončením předchozí přednášky.
 7. Před vstupem do sálu je nutno odložit svrchní oděv (kabáty apod.) z bezpečnostních důvodů v šatně (požadavek hasičů). V žádném případě ho nelze odkládat na další židle, jež jsou určeny k sezení pro ostatní účastníky studia.
 8. Před vstupem do sálu je každý účastník studia povinen vypnout mobilní telefon.
 9. Před zahájením přednášky je potřeba umístit legitimace studenta viditelně před sebe na stůl tak, aby byl zajištěn hladký průběh případné kontroly a nebyla hledáním na poslední chvíli rušena přednáška.
 10. Pokud při kontrole student nepředloží studentský průkaz CCV a není registrován v interním systému CCV, zaplatí za přednášku 100,- Kč. Jednotlivé přednášky si lze rovněž cíleně zaplatit za poplatek 100,- Kč.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu, nebo úpravu programu, pokud to vyžaduje situace. O změně budou studenti informování na přednáškách a prostřednictvím aktualit na www.aktivnistari.eu.

Registrace do systému

Pro registraci zadejte emailový účet, ke kterému máte přístup a heslo, které pro kontrolu zadejte dvakrát.

Zpět na přihlášení